Regulamin Strefy Słów

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie rejestracji - wysłania maila zawierającego imię i nazwisko osoby/osób uczestniczącej, tytułu i terminu kursu na adres: kontakt@strefaslow.pl oraz dokonanie wpłaty na numer rachunku bankowego.
 2. Umowa o przeprowadzenie szkolenia zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Strefę Słów otrzymanego zgłoszenia na szkolenie oraz dokonania wpłaty za szkolenie (zgodnie z opisem warsztatu przedstawionym na stronie strefaslow.pl) na rachunek bankowy.
 3. W opisie wpłaty prosimy o wpisanie imienia i nazwiska osoby/osób uczestniczącej, tytułu i terminu kursu.
 4. Potwierdzenie otrzymania zgłoszenia nastąpi pocztą elektroniczną.
 5. Wpłaty są wykorzystywane do opłacenia pracy trenerów, pokrywają wynajem sali oraz inne koszty organizacyjne kursu. Pełna kwota opłaty za warsztat jest wymagana na minimum 2 tygodnie przed terminem rozpoczęcia szkolenia, o ile oferta nie stanowi inaczej.
 6. Na prośbę uczestnika może zostać wystawiona faktura. Faktura jest wystawiana do 7 dni po zakończeniu szkolenia.
 7. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty, jeżeli nie weźmie udziału w szkoleniu. Odwołanie zgłoszenia na szkolenie przed jego terminem nie uprawnia do otrzymania zwrotu wpłaconej kwoty. Uczestnik szkolenia może wskazać inną osobę na swoje miejsce, która weźmie udział w szkoleniu.
 8. Strefa Słów zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od niej niezależnych (wypowiedzenie umowy o szkolenie ze skutkiem natychmiastowym). Za przyczyny niezależne od Strefy Słów rozumie się w szczególności niezgłoszenie się na dane szkolenie minimalnej liczby uczestników lub niedyspozycję trenera. Strefa Słów dokłada wszelkich starań, aby odwołanie szkolenia nie następowało później niż na tydzień przed jego planowanym terminem.
 9. Strefa Słów zastrzega sobie możliwość dokonywania minimalnych zmian w programie szkolenia, zmiany osoby trenera lub w wyjątkowej sytuacji - liczby trenerów.
 10. W przypadku szkoleń składających się z kilku modułów, Strefa Słów zastrzega sobie prawo do odwołania modułu/ów z przyczyn od niej niezależnych. Za przyczyny niezależne od Strefy Słów rozumie się w szczególności nagłą, przewlekłą niedyspozycję trenera. W takim przypadku Strefa Słów wykorzysta podany wcześniej termin rezerwowy, zaproponuje dodatkowy termin lub odeśle na konto uczestnika kwotę proporcjonalną do ilości nie zrealizowanych modułów.
 11. W przypadku wyczerpania wolnych miejsc na szkolenie lub jego odwołania, wpłacona na rachunek bankowy opłata za szkolenie zostanie zwrócona wpłacającemu (najpóźniej w ciągu 14 dni od planowanej daty szkolenia, na rachunek bankowy z którego wykonany został przelew).
 12. W przypadku rezygnacji ze szkolenia w którymkolwiek momencie przed jego zakończeniem:
  -Uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia pełnej opłaty.
  -Strefa Słów zachowuje prawo do pełnej opłaty za szkolenie.
 13. Uczestnik sam bierze odpowiedzialność za to, czy poinformuje prowadzących o stanie swojego zdrowia (psychicznego i fizycznego), oraz o przyjmowanych lekach.
 14. Strefa Słów ani też żadni trenerzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody fizyczne lub psychiczne, jakich może doznać uczestnik w trakcie szkoleń.
 15. Strefa Słów zastrzega sobie prawo do odmówienia możliwości udziału w zajęciach osobom, które podały nieprawdziwe dane lub w innych uzasadnionych przypadkach (np. znajdują się pod wpływem alkoholu, narkotyków, z zaburzeniami psychicznymi, dezorganizującym zajęcia itd.)
 16. Uczestnik zobowiązuje się do pokrycia kosztów wszelkich wyrządzonych przez siebie szkód w miejscu, gdzie odbywa się szkolenie.