Regulamin Strefy Słów

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie rejestracji - wysłania maila zawierającego imię i nazwisko osoby/osób uczestniczącej, tytułu i terminu kursu na adres: kontakt@strefaslow.pl oraz dokonanie wpłaty pełnej kwoty na rachunek bankowy numer 02 1050 1139 1000 0091 2512 6947 (Strefa Słów), przed rozpoczęciem szkolenia.
 2. Umowa o przeprowadzenie szkolenia zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Strefę Słów otrzymanego zgłoszenia na szkolenie oraz dokonania wpłaty za szkolenie (zgodnie z opisem warsztatu przedstawionym na stronie strefaslow.pl) na rachunek bankowy.
 3. W opisie wpłaty prosimy o wpisanie imienia i nazwiska osoby/osób uczestniczącej, tytułu i terminu kursu.
 4. Potwierdzenie otrzymania zgłoszenia nastąpi pocztą elektroniczną. Uczestnik otrzyma również pocztą elektroniczną, informacje dotyczące miejsca (adres) w którym odbędą się warsztaty.
 5. Wpłaty są wykorzystywane do opłacenia pracy trenerów, pokrywają wynajem sali oraz inne koszty organizacyjne kursu. Pełna kwota opłaty za warsztat jest wymagana na minimum 2 tygodnie przed terminem rozpoczęcia szkolenia, o ile oferta nie stanowi inaczej.
 6. Na prośbę uczestnika może zostać wystawiona faktura.
 7. Rezerwacja miejsca następuje po wpłaceniu całej kwoty na podane powyżej konto.
 8. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty, jeżeli nie weźmie udziału w szkoleniu. Odwołanie zgłoszenia na szkolenie przed jego terminem nie uprawnia do otrzymania zwrotu wpłaconej kwoty. Uczestnik szkolenia może wskazać inną osobę na swoje miejsce, która weźmie udział w szkoleniu.
 9. Strefa Słów zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od niej niezależnych (wypowiedzenie umowy o szkolenie ze skutkiem natychmiastowym). Za przyczyny niezależne od Strefy Słów rozumie się w szczególności niezgłoszenie się na dane szkolenie minimalnej liczby uczestników lub niedyspozycję trenera. Strefa Słów dokłada wszelkich starań, aby odwołanie szkolenia nie następowało później niż na tydzień przed jego planowanym terminem.
 10. Strefa Słów zastrzega sobie możliwość dokonywania minimalnych zmian w programie szkolenia, zmiany osoby trenera lub w wyjątkowej sytuacji - liczby trenerów.
 11. W przypadku szkoleń składających się z kilku modułów, Strefa Słów zastrzega sobie prawo do odwołania modułu/ów z przyczyn od niej niezależnych. Za przyczyny niezależne od Strefy Słów rozumie się w szczególności nagłą, przewlekłą niedyspozycję trenera. W takim przypadku Strefa Słów wykorzysta podany wcześniej termin rezerwowy, zaproponuje dodatkowy termin lub odeśle na konto uczestnika kwotę proporcjonalną do ilości nie zrealizowanych modułów.
 12. W przypadku wyczerpania wolnych miejsc na szkolenie lub jego odwołania, wpłacona na rachunek bankowy opłata za szkolenie zostanie zwrócona wpłacającemu (najpóźniej w ciągu 14 dni od planowanej daty szkolenia, na rachunek bankowy z którego wykonany został przelew).
 13. Maile przesyłane na adres mailowy z którego skontaktował się uczestnik, uznane zostają za skutecznie dostarczone.
 14. W przypadku rezygnacji ze szkolenia w którymkolwiek momencie przed jego zakończeniem:
  -Uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia pełnej opłaty.
  -Strefa Słów zachowuje prawo do pełnej opłaty za szkolenie.
 15. Uczestnik wyraża zgodę, aby w wyjątkowej sytuacji, po wcześniejszym powiadomieniu uczestników, szkolenie zostało przeniesione do innej sali niż pierwotnie podana.
 16. Uczestnik sam bierze odpowiedzialność za to, czy poinformuje prowadzących o stanie swojego zdrowia (psychicznego i fizycznego), oraz o przyjmowanych lekach.
 17. Strefa Słów ani też żadni trenerzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody fizyczne lub psychiczne, jakich może doznać uczestnik w trakcie szkoleń.
 18. Strefa Słów zastrzega sobie prawo do odmówienia możliwości udziału w zajęciach osobom, które podały nieprawdziwe dane lub w innych uzasadnionych przypadkach (np. znajdują się pod wpływem alkoholu, narkotyków, z zaburzeniami psychicznymi, dezorganizującym zajęcia itd.). Uczestnik i prowadzący zobowiązują się także do zachowania neutralnego zapachu – w szczególności – nie używania perfum, zapachowego lakieru do włosów, nie palenia tytoniu na terenie sali warsztatowej itd. (Na warsztatach pojawia się wiele osób wysokowrażliwych – w tym jeden z prowadzących  – tzn. takich które mają zmysły bardziej wrażliwe niż „średnia populacyjna” – na zapachy, światło (np. migotanie) itd. Mają oni intensywne reakcje na „nie naturalne” zapachy, szczególnie w zamkniętej przestrzeni – bóle i zawroty głowy a nawet wymioty, choć dla innych osób zapach jest „jedynie intensywny”).
 19. Uczestnik zobowiązuje się do pokrycia kosztów wszelkich wyrządzonych przez siebie szkód w miejscu, gdzie odbywa się szkolenie.