Regulamin – Diadon

 1. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest dokonanie rejestracji – wysłania maila zawierającego imię i nazwisko osoby/osób uczestniczącej, tytułu i terminu kursu, numer telefonu do kontaktu oraz dane do faktury na adres: kontakt@strefaslow.pl oraz dokonanie wpłaty pełnej kwoty na rachunek bankowy numer 69 1050 1139 1000 0097 6624 5980  (Strefa Słów), przed rozpoczęciem Diadonu.
 2. Umowa o przeprowadzenie szkolenia zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Strefę Słów otrzymanego zgłoszenia na szkolenie oraz dokonania wpłaty pełnej kwoty za szkolenie (zgodnie z opisem przedstawionym na stronie strefaslow.pl) na rachunek bankowy.
 3. W opisie wpłaty prosimy o wpisanie imienia i nazwiska osoby/osób uczestniczącej, tytułu i terminu kursu.
 4. Potwierdzenie otrzymania zgłoszenia nastąpi pocztą elektroniczną. Uczestnik otrzyma również pocztą elektroniczną informacje dotyczące miejsca (adres) w którym odbędą się warsztaty.
 5. Cena Diadonu zależy od daty wpływu pełnej kwoty na podane konto:  69 1050 1139 1000 0097 6624 5980    (Strefa Słów)
 6. Wpłaty są wykorzystywane do opłacenia pracy trenerów, pokrywają wynajem sali oraz inne koszty organizacyjne kursu. Pełna kwota opłaty za warsztaty jest wymagana na minimum 2 tygodnie przed terminem rozpoczęcia szkolenia, o ile oferta nie stanowi inaczej.
 7. Na prośbę uczestnika może zostać wystawiona faktura. Dane do faktury należy przesłać w mailu w trakcie rejestracji. Jeśli dane do faktury nie zostaną przesłane mailem, faktura zostanie wystawiona na dane z przelewu.
 8. Rezerwacja miejsca następuje po wpłaceniu całej kwoty na podane powyżej konto.
 9. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty, jeżeli nie weźmie udziału w szkoleniu. Odwołanie zgłoszenia na szkolenie przed jego terminem (rezerwacji miejsca) nie uprawnia do otrzymania zwrotu wpłaconej kwoty.
 10. W przypadku wyczerpania wolnych miejsc na szkolenie lub jego odwołania, wpłacona na rachunek bankowy opłata za szkolenie zostanie zwrócona wpłacającemu bezzwłocznie (w zależności od daty wpłaty – najpóźniej w ciągu 14 dni od planowanej daty szkolenia, na rachunek bankowy z którego wykonany został przelew).
 11. Strefa Słów zastrzega sobie możliwość dokonywania minimalnych zmian w programie szkolenia, zmiany osoby trenera lub w wyjątkowej sytuacji – liczby trenerów.
 12. Strefa Słów zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od niej niezależnych (wypowiedzenie umowy o szkolenie ze skutkiem natychmiastowym). Za przyczyny niezależne od Strefy Słów rozumie się w szczególności niezgłoszenie się na szkolenie minimalnej liczby uczestników lub niedyspozycję trenera. Strefa Słów dokłada wszelkich starań, aby odwołanie szkolenia nie następowało, a jeśli już to nie później niż na dziesięć dni przed jego planowanym terminem.
 13. Maile przesyłane na adres mailowy z którego skontaktował się uczestnik, uznane zostają za skutecznie dostarczone.
 14. Uczestnik wyraża zgodę, aby w wyjątkowej sytuacji, po wcześniejszym powiadomieniu uczestników, szkolenie zostało przeniesione do innej sali niż pierwotnie podana.
 15. W przypadku rezygnacji z warsztatów w którymkolwiek momencie przed ich zakończeniem Strefa Słów zachowuje prawo do pełnej opłaty za szkolenie.
 16. Uczestnik sam bierze odpowiedzialność za to, czy poinformuje prowadzących o stanie swojego zdrowia (psychicznego i fizycznego), oraz o przyjmowanych lekach.
 17. Strefa Słów ani też żadni trenerzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody fizyczne lub psychiczne, jakich może doznać uczestnik w trakcie szkoleń.
 18. Strefa Słów zastrzega sobie prawo do odmówienia możliwości udziału w zajęciach osobom, które podały nieprawdziwe dane lub w innych uzasadnionych przypadkach (np. znajdują się pod wpływem alkoholu, narkotyków, z zaburzeniami psychicznymi, dezorganizującym zajęcia itd.). Uczestnik i prowadzący zobowiązują się także do zachowania neutralnego zapachu – w szczególności – nie używania perfum, zapachowego lakieru do włosów, nie palenia tytoniu na terenie sali warsztatowej itd. (Na warsztatach pojawia się wiele osób wysokowrażliwych – w tym jeden z prowadzących  – tzn. takich które mają zmysły bardziej wrażliwe niż „średnia populacyjna” – na zapachy, światło (np. migotanie) itd. Mają oni intensywne reakcje na „nie naturalne” zapachy, szczególnie w zamkniętej przestrzeni – bóle i zawroty głowy a nawet wymioty, choć dla innych osób zapach jest „jedynie intensywny”).
 19. Uczestnik zobowiązuje się do pokrycia kosztów wszelkich wyrządzonych przez siebie szkód w miejscu, gdzie odbywa się szkolenie.