Regulamin Studium NVC w Łodzi

 1. Warunkiem uczestnictwa w Studium NVC jest dokonanie rejestracji – wysłania maila zawierającego imię i nazwisko osoby/osób uczestniczącej, tytułu i terminu kursu, numer telefonu do kontaktu oraz dane do faktury na adres: kontakt@strefaslow.pl oraz dokonanie wpłaty pełnej kwoty na rachunek bankowy numer 02 1050 1139 1000 0091 2512 6947  (Strefa Słów), przed rozpoczęciem Studium NVC.
 2. Umowa o przeprowadzenie szkolenia zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Strefę Słów otrzymanego zgłoszenia na szkolenie oraz dokonania wpłaty pełnej kwoty za szkolenie (zgodnie z opisem przedstawionym na stronie strefaslow.pl) na rachunek bankowy.
 3. W opisie wpłaty prosimy o wpisanie imienia i nazwiska osoby/osób uczestniczącej, tytułu i terminu kursu.
 4. Potwierdzenie otrzymania zgłoszenia nastąpi pocztą elektroniczną. Uczestnik otrzyma również pocztą elektroniczną informacje dotyczące miejsca (adres) w którym odbędą się warsztaty.
 5. Studium NVC w Łodzi – Porozumienie bez Przemocy odbywa się w terminach podanych na stronie strefaslow.pl w zakładce Studium NVC w Łodzi.
 6. Cena Studium NVC wynosi:  3950 zł
 7.  Jeśli zapisuje się para będąca w związku, cena za osobę wynosi:  3600 zł
 8. Wpłaty są wykorzystywane do opłacenia pracy trenerów, pokrywają wynajem sali oraz inne koszty organizacyjne kursu. Pełna kwota opłaty za warsztaty jest wymagana na minimum 2 tygodnie przed terminem rozpoczęcia szkolenia, o ile oferta nie stanowi inaczej.
 9. Na prośbę uczestnika może zostać wystawiona faktura. Dane do faktury należy przesłać w mailu w trakcie rejestracji. Jeśli dane do faktury nie zostaną przesłane mailem, faktura zostanie wystawiona na dane z przelewu.
 10. Rezerwacja miejsca: wpłata całej kwoty na podane powyżej konto.
 11. Rezerwacja miejsca na określony czas: wpłata min. 1000 zł – pozostałą część kwoty (zgodnie z harmonogramem cen podanym w punkcie nr 6 – decyduje data wpłaty pełnej kwoty) należy uiścić najpóźniej do 31 lipca 2023. Jeśli do 31 lipca 2023 nie nastąpi wpłata pełnej kwoty, miejsce może zostać odblokowane dla innych osób.
 12. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty, jeżeli nie weźmie udziału w szkoleniu. Odwołanie zgłoszenia na szkolenie przed jego terminem (rezerwacji miejsca) nie uprawnia do otrzymania zwrotu wpłaconej kwoty w innym przypadku niż opisane:

a)   W przypadku rezygnacji, kwota zwrócona zostanie pomniejszona o koszty administracyjne: rezygnacja do dnia 1 czerwca 2023 –100 zł; rezygnacja do 30 czerwca – 200 zł; rezygnacja do 31 lipca – 500 zł.

Uwaga! W przypadku rezygnacji do 1 września 2023 odesłana zostanie połowa wpłaconej kwoty (przy czym minimalna potrącona kwota to 500 zł). Od 1 września 2023 nie oferujemy zwrotu pieniędzy.

b)   Uczestnik szkolenia przed rozpoczęciem cyklu szkolenia, może wskazać na opłacone już miejsce inną osobę, która weźmie udział w Studium NVC (nastąpi wtedy zmiana nazwiska uczestnika).

 1. W przypadku wyczerpania wolnych miejsc na szkolenie lub jego odwołania, wpłacona na rachunek bankowy opłata za szkolenie zostanie zwrócona wpłacającemu bezzwłocznie (w zależności od daty wpłaty – najpóźniej w ciągu 14 dni od planowanej daty szkolenia, na rachunek bankowy z którego wykonany został przelew).
 2. W wyjątkowej sytuacji, w przypadku dużej liczby chętnych na Studium NVC (przewyższającej ilość miejsc) uczestnicy, którzy zarezerwowali miejsce na określony czas, mogą zostać poproszeni przez organizatorów o podjęcie decyzji czy decydują się na udział w Studium NVC przed 31 lipca. W takim przypadku, organizatorzy mogą poprosić o wpłatę całej kwoty odpłatności za Studium w ciągu 5 dni lub zwrócić uczestnikowi pełną kwotę rezerwacji.
 3. Strefa Słów zastrzega sobie możliwość dokonywania minimalnych zmian w programie szkolenia, zmiany osoby trenera lub w wyjątkowej sytuacji – liczby trenerów.
 4. Strefa Słów zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od niej niezależnych (wypowiedzenie umowy o szkolenie ze skutkiem natychmiastowym). Za przyczyny niezależne od Strefy Słów rozumie się w szczególności niezgłoszenie się na szkolenie minimalnej liczby uczestników lub niedyspozycję trenera. Strefa Słów dokłada wszelkich starań, aby odwołanie szkolenia nie następowało, a jeśli już to nie później niż na dziesięć dni przed jego planowanym terminem.
 5. Maile przesyłane na adres mailowy z którego skontaktował się uczestnik, uznane zostają za skutecznie dostarczone.
 6. Strefa Słów zastrzega sobie prawo do odwołania modułu/ów z przyczyn od niej niezależnych. Za przyczyny niezależne od Strefy Słów rozumie się także nagłą, przewlekłą niedyspozycję trenera. W takim przypadku Strefa Słów wykorzysta podany wcześniej termin rezerwowy, poda nowy termin/y dodatkowy, a jeśli nie będzie w stanie tego zrobić –  odeśle na konto uczestnika 1/6 lub proporcjonalną do ilości nie zrealizowanych modułów kwotę.
 7. Uczestnik wyraża zgodę aby w wyjątkowych przypadkach (a w szczególności w przypadku dużego zagrożenia zarażeniem wirusem – w ocenie trenerów) szkolenie zostało przeprowadzone on-line w tych samych terminach z dołączeniem poprzedzającego piątku (nie wcześniej niż od godziny 18ej); z dłuższymi przerwami w trakcie soboty i niedzieli.
 8. Uczestnik wyraża zgodę, aby w wyjątkowej sytuacji, po wcześniejszym powiadomieniu uczestników, szkolenie zostało przeniesione do innej sali niż pierwotnie podana.
 9. W przypadku rezygnacji ze Studium NVC w którymkolwiek momencie przed jego zakończeniem Strefa Słów zachowuje prawo do pełnej opłaty za szkolenie.
 10. Uczestnik sam bierze odpowiedzialność za to, czy poinformuje prowadzących o stanie swojego zdrowia (psychicznego i fizycznego), oraz o przyjmowanych lekach.
 11. Strefa Słów ani też żadni trenerzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody fizyczne lub psychiczne, jakich może doznać uczestnik w trakcie szkoleń.
 12. Strefa Słów zastrzega sobie prawo do odmówienia możliwości udziału w zajęciach osobom, które podały nieprawdziwe dane lub w innych uzasadnionych przypadkach (np. znajdują się pod wpływem alkoholu, narkotyków, z zaburzeniami psychicznymi, dezorganizującym zajęcia itd.). Uczestnik i prowadzący zobowiązują się także do zachowania neutralnego zapachu – w szczególności – nie używania perfum, zapachowego lakieru do włosów, nie palenia tytoniu na terenie sali warsztatowej itd. (Na warsztatach pojawia się wiele osób wysokowrażliwych – w tym jeden z prowadzących  – tzn. takich które mają zmysły bardziej wrażliwe niż „średnia populacyjna” – na zapachy, światło (np. migotanie) itd. Mają oni intensywne reakcje na „nie naturalne” zapachy, szczególnie w zamkniętej przestrzeni – bóle i zawroty głowy a nawet wymioty, choć dla innych osób zapach jest „jedynie intensywny”).
 13. Uczestnik zobowiązuje się do pokrycia kosztów wszelkich wyrządzonych przez siebie szkód w miejscu, gdzie odbywa się szkolenie.